Stadgar 2016
Stadgar för Friskvårdsklubben i Malmö

 • §1 Föreningens namn
  Föreningens namn är Friskvårdsklubben i Malmö.
 • §2 Säte

Föreningens säte är Malmö.

 • §3 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att bedriva friskvårdsverksamhet innehållande fysisk
aktivitet för personer med psykisk ohälsa och/eller samsjuklighet.

 • §4 Öppenhet
  Föreningen är öppen för ALLA.
 • §5 Räkenskapsår
  Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
 • §6 Medlemskap
  Med medlem avses fysisk person som är folkbokförd i Malmö och är upptagen i
  föreningens medlemsförteckning med folkbokföringsadress och personnummer
  och betalar personlig medlemsavgift varje år.
 • §7 Utträde
  Medlem som inte har betalat medlemsavgiften för två på varandra följande
  verksamhetsår utträder ur föreningen. Medlemskapet upphör då genom att
  personen avförs från medlemsförteckningen.
 • §8 Uteslutning
  Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att föreningens verksamhet
  skadats eller att denna individ uppenbarligen skadat föreningens intresse. En
  medlem kan uteslutas permanent eller för en tidsbegränsad period. Styrelsen
  beslutar om lämplig tid för en tidsbegränsad uteslutning. Om tillräckliga skäl för
  uteslutning inte föreligger kan föreningen istället meddela medlemmen en
  varning. Beslut om uteslutning eller varning kan inte fattas utan att medlemmen
  inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter
  som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen redovisas samt
  anges från beslutsdagen skriftligen skickas till den berörde. Beslut om
  uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse. Vid permanent eller
  längre tidbegränsad uteslutning har den berörda medlemmen möjlighet att
  ansöka om återinträde i föreningen.
 • §9 Medlemsavgift
  Medlemsavgiften fastställs på årsmötet.
 • §10 Kallelse till årsmöte
  Kallelse till årsmötet sker skriftligen senast tre veckor innan mötets avhållande.
  Med kallelsen bifogas även:
  AA förslag till dagordning
  BB årsredovisning bestående av resultat- och balansräkning jämte
  verksamhetsberättelse avseende föregående räkenskapsår.
  Då kallelse utgått till årsmötet skall revisorerna underrättas därom.
  Medlem som så önskar har rätt att få samtliga årsmöteshandlingar genom
  ordinarie brevbefordran.
 • §11 Årsmötet
  Årsmötet är föreningens högsta beslutande församling. Det avhålls senast den
  siste april varje år på plats som styrelsen beslutar.
  Vid ordinarie årsmötesförhandlingar skall följande punkter behandlas:
  val av ordförande för årsmötet
  val av sekreterare för årsmötet
  val av två protokolljusterare
  justering av röstlängd
  frågan om mötet blivit utlyst på rätt sätt
  bokslut, verksamhetsberättelse jämte revisorernas skriftliga berättelse
  över revisionen med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen
  frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
  förslag på verksamhetsplan
  budgetförslag
  fastställande av avgifter (medlems- och terminsavgift)
  motioner från medlemmar och förslag från styrelsen
  fastställande av antal styrelseledamöter
  val av styrelseordförande
  val av en revisor och en suppleant
  val av två-fyra personer till valberedning
  övriga frågor

Varje medlem har en röst. Rösträtt får inte utövas med fullmakt.
Årsmötet är beslutsmässigt med närvarande medlemmar. Beslut fattas med enkel majoritet.
Motioner ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.

 • §12 Extra årsmöte
  Extra årsmöte avhålls när styrelsen så beslutar, när revisorerna eller minst
  hälften av medlemmarna så begär.
  Kallelse till extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst tre veckor
  innan mötets avhållande. Kallelsen skickas per e-post eller om medlemmen så
  önskar, med brev genom ordinarie postbefordran.
 • §13 Styrelsen
  Styrelsens ordförande väljs för två år.
  Vice ordförande utses av styrelsen bland ledamöterna.
  Styrelsens ledamöter väljs för två år med växelvis mandattid.
  Styrelseledamot utses för period mellan två ordinarie föreningsstämmor.
  Varje ledamot har en röst.
  Föreningens styrelse:
  ansvarar för att föreningens ändamål uppfylls och att föreningens stadgar i övrigt följs
  skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, vilka utses av årsmötet
  skall ha minst fem protokollförda möten per år
  konstituerar sig själv
  är beslutsmässigt då minst hälften av dess ledamöter är närvarande
  för vid sina möten protokoll, vilket skall till riktigheten bestyrkas av en vald justerare
 • §14 Styrelsens uppgifter
  Styrelsen:
  har ansvar för föreningens ledning och verksamhet
  utarbetar arbetsplaner, budget, årsrapporter och räkenskaper
  kan vid behov tillsätta ett arbetsutskott samt i övrigt bilda kommittéer och arbetsgrupper
  dagordning för styrelsemöte skall alltid innehålla punkterna ekonomisk rapport och verksamhetsrapport
  Styrelsen kan välja in lämpliga adjungerade styrelsemedlemmar i styrelsen, men de saknar i så fall rösträtt.
 • §15 Firmatecknare
  Styrelsen utser föreningens firmatecknare. Firmatecknare tecknar föreningens
  firma VAR FÖR SIG.
 • §16
  Föreningen skall vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och
  öppet ta ställning för demokrati samt arbeta för att motverka kränkningar och
  diskriminering.
 • §17
  Föreningen skall arbeta förebyggande mot alkohol, doping, andra droger och
  diskriminering.
 • §18 Årsredovisning
  Styrelsen skall årligen avge årsredovisning, bestående av balans- och
  resultaträkning jämte verksamhetsberättelse avseende föregående räkenskapsår.
 • §19 Revisorer
  På ordinarie årsmöte skall väljas en lekmannarevisor samt en suppleant för tiden
  fram till nästa ordinarie årsmöte.
 • §20 Stadgeändring
  För ändring av stadgarna gäller minst hälften av de röstande på årsmötet skall
  godkänna förslaget.
 • §21 Upplösning av föreningen
  Om upplösning av föreningen beslutas med minst två tredjedelar av de röstande
  vid två skilda årsmöten varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte.
  Finns det tillgångar skall dessa tillfalla en verksamhet eller förening som verkar
  inom det psykosociala området i Malmö.