Kallelse till årsstämma

Årsstämma 2023!

Nu är det dags för årsstämma igen! Vi träffas på Nobelvägen 21 klockan 17:00 den 21 mars 2023.Årsstämman är Friskvårdsklubbens högsta beslutande organ som tar beslut om de viktigaste frågorna (styrelse, ekonomi, stadgar etc). Varje medlem har en röst och vi tar gärna emot eventuella förslag (motioner) till stämman samt synpunkter.

Vi önskar så hög närvaro som möjligt. Föreningen kommer att bjuda på någon form av tilltugg.

Dagordning

Vi kommer bland annat att gå igenom följande:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande,
 3. Val av:
  1. Ordförande för mötet.
  2. Sekreterare för mötet och protokolljusterare.
 4. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Val av ordförande i styrelsen,
 6. Val av övriga styrelseledamöter
 7. Val av två ledamöter i valberedningen och sammankallande för dessa
 8. Övriga frågor
 9. Mötet avslutas