Stadgar för Friskvårdsklubben i Malmö (2018 årsmöte)

 §1 Föreningens namn

Föreningens namn är Friskvårdsklubben i Malmö.

§2 Säte

Föreningens säte är Malmö.

§3 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att i första hand bedriva friskvårdsverksamhet innehållande fysiska aktiviteter för personer med psykisk ohälsa/ psykisk funktionsnedsättning. Kulturella aktiviteter kommer att erbjudas för att bidra till ökad gemenskap i föreningen

§4 Öppenhet

Föreningen är öppen för ALLA.

§5 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§6 Medlemskap

Medlemmar behöver inte vara folkbokförda i Malmö för att ta del av klubbens aktiviteter. Klubben har en skyldighet att bokföra alla Medlemmar som är Malmöbor för att få bidrag från kommunen.

§7 Utträde

Medlem som inte har betalat medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår utträder ur föreningen. Medlemskapet upphör då genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§8 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att föreningens verksamhet skadats eller att denna individ uppenbarligen skadat föreningens intresse. En medlem kan uteslutas permanent eller för en tidsbegränsad period. Styrelsen beslutar om lämplig tid för en tidsbegränsad uteslutning. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger kan föreningen istället meddela medlemmen en varning. Beslut om uteslutning eller varning kan inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheterna

som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen redovisas samt anges från beslutsdagen skriftligen skickas till den berörde. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse. Vid permanent eller längre tidsbegränsad uteslutning har den berörda medlemmen möjlighet att ansöka om återinträde i föreningen.

§9 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs på årsmötet.

§10 Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmötet sker skriftligen senast tre veckor innan mötets avhållande.

Med kallelsen bifogas även:

 • förslag till dagordning
 • årsredovisning bestående av resultat- och balansräkning jämte verksamhetsberättelse avseende föregående räkenskapsår.

Då kallelse utgått till årsmötet skall revisorerna underrättas därom.

Medlem som så önskar har rätt att få samtliga årsmöteshandlingar genom ordinarie brevbefordran.

§11 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande församling. Det avhålls senast den siste april varje år på plats som styrelsen beslutar.

Vid ordinarie årsmötesförhandlingar skall följande punkter behandlas:

 • val av ordförande för årsmötet
 • val av sekreterare för årsmötet
 • val av två protokolljusterare
 • justering av röstlängd
 • frågan om mötet blivit utlyst på rätt sätt
 • bokslut, verksamhetsberättelse jämte revisorernas skriftliga berättelse

över revisionen med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen

 • frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • förslag på verksamhetsplan
 • budgetförslag
 • fastställande av avgifter (medlems- och terminsavgift)
 • motioner från medlemmar och förslag från styrelsen
 • fastställande av antal styrelseledamöter
 • val av tre suppleanter på årsmötet.
 • val av styrelseordförande
 • val av en revisor och en suppleant
 • val av två-fyra personer till valberedning
 • övriga frågor

Varje medlem har en röst. Rösträtt får inte utövas med fullmakt.

Årsmötet är beslutsmässigt med närvarande medlemmar. Beslut fattas med enkel majoritet.

Motioner ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.

§12 Extra årsmöte

Extra årsmöte avhålls när styrelsen så beslutar, när revisorerna eller minst hälften av medlemmarna så begär.

Kallelse till extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst tre veckor innan mötets avhållande. Kallelsen skickas per e-post eller om medlemmen så önskar, med brev genom ordinarie postbefordran.

§13 Styrelsen

Styrelsens ordförande väljs för två år.

Vice ordförande utses av styrelsen bland ledamöterna.

Styrelsens ledamöter väljs för två år med växelvis mandattid

Styrelseledamot utses för period mellan två ordinarie föreningsstämmor.

Varje ledamot har en röst.

Föreningens styrelse:

 • ansvarar för att föreningens ändamål uppfylls och att föreningens stadgar i övrigt följs
 • kall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, vilka utses av årsmötet
 • skall ha minst fem protokollförda möten per år
 • konstituerar sig själv
 • är beslutsmässigt då minst hälften av dess ledamöter är närvarande
 • för vid sina möten protokoll, vilket skall till riktigheten bestyrkas av en vald justerare

§14 Styrelsens uppgifter

Styrelsen:

 • har ansvar för föreningens ledning och verksamhet
 • utarbetar arbetsplaner, budget, årsrapporter och räkenskaper
 • kan vid behov tillsätta ett arbetsutskott samt i övrigt bilda kommittéer och arbetsgrupper
 • dagordning för styrelsemöte skall alltid innehålla punkterna ekonomisk rapport och verksamhetsrapport

Styrelsen kan välja in lämpliga adjungerade styrelsemedlemmar i styrelsen, men de saknar i så fall rösträtt.

Arvode och uppdrag:  Styrelsen har mandat att skapa riktlinjer för arvode utifrån ansvarsområde och uppdrag i styrelsen.

§15 Firmatecknare

Styrelsen utser föreningens firmatecknare. Firmatecknare tecknar föreningens firma VAR FÖR SIG.

 §16

Föreningen skall vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokrati samt arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering.

§17

Föreningen skall arbeta förebyggande mot alkohol, doping, andra droger och diskriminering.

§18 Årsredovisning

Styrelsen skall årligen avge årsredovisning, bestående av balans- och resultaträkning jämte verksamhetsberättelse avseende föregående räkenskapsår.

§19 Revisorer

På ordinarie årsmöte skall väljas en lekmannarevisor samt en suppleant för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.

§20 Stadgeändring

För ändring av stadgarna gäller minst hälften av de röstande på årsmötet skall godkänna förslaget.

§21 Upplösning av föreningen

Om upplösning av föreningen beslutas med minst tvåtredjedelar av de röstande vid två skilda årsmöten varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte.

Finns det tillgångar skall dessa tillfalla en verksamhet eller förening som verkar inom det psykosociala området i Malmö.