Projektplan
Susanna Agerius, Sociala resursförvaltningen, 2014-05-21.
Projekt
Utveckling av fysisk aktivitet och bildande av en brukaledd aktivitetsförening ”Friskvårdsklubb” för personer med psykisk funktionsnedsättning och samsjuklighet.
1. BAKGRUND
Socialdepartementet har riktat insatser inom området psykisk ohälsa åren 2012-2016. Ett av de prioriterade områdena är utveckling av meningsfull sysselsättning och arbetslivsinriktad rehabilitering.
En kartläggning genomfördes under 2013 på behoven av arbete och sysselsättning. Inom området intressen och hobbys uppmärksammades särskilt fysisk aktivitet: gympa, jogging, styrketräning, yoga, fotboll, promenader, simning och cykling.
Malmö stad har i samarbete med Lokalt forum anordnat världsdagen för psykisk hälsa 2009-2013. Lokalt forum är ett nätverk med brukarföreningar som deltar aktivt i utvecklingen av stöd till personer med psykisk ohälsa. Ett mål som Lokalt forum lyfter fram är att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan bidra med sina kunskaper och erfarenheter inom socialtjänsten.
ABF Mötesplats 2020 har i två år bedrivit en social och kulturell mötesplats samt anställt aktivitetsledare som av olika anledningar hamnat långt från arbetsmarknaden. Under 2013 arrangerades cirka 80 kulturarrangemang per termin, med fri entré och öppna för alla, speciellt personer i utanförskap.
Parallellt med möteplatsen har föreningen Creativa Gemenskapens Kooperativ bildats. Syftet är att utveckla ett arbetsintegrerande socialt företag utifrån de aktivitetsledare som är verksamma på Gemenskapen. De som arbetar på gemenskapen har alla erfarenhet av någon form av utanförskap; tidigare missbruk, hemlöshet, kriminalitet, utbrändhet, psykisk ohälsa och lång arbetslöshet. Aktivitetsledarna delar med sig av sina erfarenheter och kunskap till andra som vill ha stöd till en bättre livssituation och vardag.
2. INLEDNING
Under ett år kommer två friskvårdscoacher, med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, se över behovet av fysisk aktivitet och, och om intresse finns, bilda en friskvårdsklubb. De kommer i sitt uppdrag att samarbete med Lokalt forum och verksamheter som arbetar med målgruppen psykisk funktionsnedsättning inom Sociala resursförvaltningens Avdelning vuxna, boendestöd på stadsområdena och vuxenpsykiatrin.
3. SYFTE
Att öka tillgängligheten av fysisk aktivitet samt social gemenskap för personer med psykisk ohälsa eller samsjuklighet.
4. MÅL
Att bilda en brukarledd friskvårdsklubb som är till för brukare med psykisk ohälsa eller samsjuklighet.
Friskvårdsprojektet
den 23 februari 2016
22:42

5. MÅLGRUPP OCH AVGRÄNSNING
Personer med psykisk ohälsa eller samsjuklighet.
6. TIDSPLAN
Två personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa på 50 % vardera från 2014 -08-04 till 2015-08-03. En kommer att anställas av Sociala resursförvaltningen. Den andra kommer att på uppdrag via Creativa Gemenskapen under ett år ingå i projektet.
7. AKTIVITET
Skapa en brukarledd och brukarstyrd ideell aktivitetsförening samt utveckla fysiska aktiviter utifrån önskemål och behov från brukare.
8. AKTIVITETSBESKRIVNING
Bilda en arbetsgrupp med representanter från Lokalt Forum, ABF-gemenskapen, fontänhuset, fritidsförvaltningen, idrottsföreningen FIFH-Malmö, vuxenpsykiatrin Malmö och verksamheter inom Malmö stad som möter målgruppen.
Utgå från resultatet av kartläggningen i projektet utveckling av arbete och sysselsättning gällande intresse för fysisk aktivitet. Göra en inventering kring vilka fysiska aktiviteter som finns störst intresse för och ta fram faktorer som är avgörande för att bildande av en friskvårdsklubb ska bli lyckosam. Arbetsgruppen hjälper till att inhämta information från aktuella föreningar och verksamheter.
Utveckla ett samarbete med medarbetare inom Malmö stad som arbetar med målgruppen för att motivera och ge stöd till att brukare kan komma till fysisk aktivitet tillsammans med sin kontaktperson eller med stöd att ta sig till och från sin fysiska aktivitetet.
9. ORGANISATION
Huvudman för utvecklandet av en friskvårdsklubb är Sociala resursförvaltningen. De två anställda friskvårdscoacherna ansvarar för att aktiviteterna genomförs enligt projektplan.
10. INFORMATION OCH FÖRANKRING
Kontinuerligt arbete med att informera om arbetet. Förankringen kommer att ske till aktuell styrgrupp utifrån projektet ”Kartläggning och utveckling av resurser och arbetssätt för arbetslivsinriktad rehabilitering samt meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning”.
Styrgruppen består, förslagsvis, av företrädare för:
Processledare projekt arbetsrehabilitering och sysselsättning
En representant för Vuxenpsykiatrin Malmö
En enhetschef inom avd. Vuxna LSS-boende personkrets tre
En representant från Lokalt Forum
Projektledare från ABF
Projektmedarbetare adjungeras till styrgruppen.
Styrgruppens uppgifter:
att besluta om utformningen och utveckling av projektet
att ansvara för att projektet följs upp och utvärderas
11. FINANSIERING
Projektanställningarna finansieras genom medel från Socialdepartementet handlingsplan Prio-psykisk hälsa via projektet arbetsrehabilitering och sysselsättning.